Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – гл. ас. д-р Лилия Цветанова Лозанова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Медийна педагогика)

  Кандидат: гл. ас. д-р Лилия Цветанова Лозанова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 12/10/2017