Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Маргаритка Йорданова Генчева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство – Четене и свирене на хорови партитури)

  Кандидат: гл. ас. д-р Маргаритка Йорданова Генчева

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 07/08/2015