Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Нели Христова Митева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по немски език)

  Кандидат:  гл. ас. д-р Нели Христова Митева

  Рецензии:                                                                                                         

  Становища:

  Публикувано на 17/08/2015