Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” –  д-р Росица Цанкова Владева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по география)

  Кандидат: д-р Росица Цанкова Владева

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 10/05/2016