Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – Стефан Панайотов Русков

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика)

  Кандидат: Стефан Панайотов Русков

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 12/10/2015