Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – гл.ас. д-р Станимир Кунчев Железов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

  Кандидат: гл.ас. д-р Станимир Кунчев Железов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 20/01/2017