Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” –  гл. ас. д-р Светлана Йорданова Неделчева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.Филология (Германски езици -Съвременен английски език)

  Кандидат: гл. ас. д-р Светлана Йорданова Неделчева

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 08/08/2013