Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Тихомир Спирдонов Трифонов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)

  Кандидат: гл. ас. д-р Тихомир Спирдонов Трифонов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 14/10/2014