Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” – Янна Павлова Рускова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по: област на висше образование 1.  Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика)

  Кандидат: Янна Павлова Рускова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 10/08/2015