Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Любка Николаева Найденова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Защитата на дисертационния труд на тема: „Либералната (радославистка) партия (1908-1912)“ ще се проведе на 15.07.2021 г. от 14.00 ч. в Корпус 1, зала 309 на ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Публикувано на 01/07/2021