Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Нина Кирилова Иванова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска Неорганична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационен труд на тема: „Синтез и определяне фотокаталитичната активност на наноразмерен титанов диоксид и негови модификации“ ще се проведе на 08.10.2021 г. от 14,00 ч. чрез платформата на Google Meet.

  Линк:  https://meet.google.com/yzx-xbzc-wzz

  Публикувано на 23/09/2021