Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Йорданка Денчева Илиева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по математика и информатика (в детската градина) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Йорданка Денчева Илиева – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:          

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Дидактико-технологичен модел за усвояване на ключови компетенции от 5-7-годишните деца в процеса на сравняване и измерване на величини“ ще се проведе на 01 февруари 2019 г. от 13:00 ч., зала „Джон Атанасов“, ет. 3, Корпус 3 на ШУ.

  Публикувано на 17/01/2019