Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките” – доц. д-р Стела Милчева Дончева

  Процедура за придобиване на научна степен „доктор на науките” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Археология (Средновековна българска археология)

  Кандидат: 

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Производството на художествен метал в ранносредновековна България (по данни от находките)“ ще се проведе на 23.09.2020 г. от 14.00 ч. в  зала 309, Корпус 1, ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Публикувано на 08/09/2020 до 23/09/2020