Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Ирина Пламенова Стоянова-Георгиева

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Германски езици (Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Ирина Пламенова Стоянова-Георгиева – атореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Използване на интензифактори в писма до редактора в британски и български вестници и списания (съпоставително изследване) / The Use of Intensifiers in Letters to the Editor in British and Bulgarian Newspapers and Magazines (comparative study)” ще се проведе на 13.12.2018 г. от 13,30 ч. в  зала 211, Корпус 2 на ШУ

  Публикувано на 28/11/2018 до 13/12/2018