Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Анна Веселинова Ласкарова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Анна Веселинова Ласкарова –  Иванова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Социални аспекти на опазването на предмети на иконописта, консервацията и реставрацията на икони” ще се проведе на 23.04.2018 г. от  10  часа в  зала 211  на Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 05/04/2018