Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Анна Димитрова Георгиева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Образователен мениджмънт) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Анна Димитрова Георгиева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Образователни аспекти на формиране на умения за действия при критични ситуации, свързани с пътнотранспортни средства в предучилищна възраст” ще се проведе на 26.04.2018 г. от 10.00 ч. в зала 211 на Педагогическия факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Публикувано на 11/04/2018