Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Айля Реджеб Илиязова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Германски езици (Съвременен немски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

   Кандидат: Айля Реджеб Илиязова – автореферат

   Рецензии:

   Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Ценностни ориентации в немската и българската фразеология” ще се проведе на 30.09.2014 г. от 16,30 ч. в 309 зала, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 29/08/2014