Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Албена Стефанова Иванова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Германски езици (Съвременен немски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Албена Стефанова Иванова – автореферат

  Рецензенти:   

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Словесната игра в български и немски рекламни текстове” ще се проведе на 18.09.2013 г. от 15.00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 16/08/2013