Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Аксения Димитрова Каракалева-Тодорова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Български език (Съвременен български език – Синтаксис) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  КандидатАксения Димитрова Каракалева-Тодорова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема Квазивъпросителни изказвания в българската разговорна реч ще се проведе на 14.05.2018 г. от 14,00 ч. в зала 309, Корпус 1 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

  Публикувано на 27/04/2018