Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Албена Димитрова Иванова – Неделчева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки.

  Кандидат:  Албена Димитрова Иванова – Неделчева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Логико-репродуктивен модел в обучението на математически таланти (5 – 8 клас) ще се проведе на 04.12.2018 г. (вторник) от 1400 ч. в зала „Джон Атанасов“, Корпус 3 на ШУ.

  Публикувано на 19/11/2018 до 04/12/2018