Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Александрина Георгиева Величкова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема  „Организационно-управленски тренингов модел за развитие на емоционалната интелигентност на педагогическите специалисти“ ще се проведе на 09.04.2020 г. от 11.00 ч. в зала 211 на Педагогическия факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Публикувано на 25/03/2020 до 09/04/2020