Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ –  Арита Агаи

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2.  Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Арита Агаи – автореферат

  Рецензенти :

  Изготвящи становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Способностите на лицата с увреждания от дневни центрове за живеене в общността”  ще се проведе на 09.09.2017 г. от 14:00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 25/08/2017