Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен “доктор” – Биляна Димитрова Павлова

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка, Австралия (Немска литература) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Биляна Димитрова Павлова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Култури на паметта. Литературното инсцениране на спомени в романите на Сибиле Левичаров и Румяна Захариева”ще се проведе на 03.12.2018 г. от 14,30 ч. в  зала 211, Корпус 2 на ШУ

  Публикувано на 16/11/2018 до 03/12/2018