Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедурата за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Дамян Стефанов Анев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Алгебра и теория на числата от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:   Дамян Стефанов Анев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Изследване и класификация на самодуални кодове: група от автоморфизми, четири циркулантна конструкция, съседи ще се проведе на 14.12.2018 г. (петък) от 1400 ч. в зала „Джон Атанасов“, Корпус 3 на ШУ

  Публикувано на 29/11/2018