Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Доника Величкова Диманова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор”  в докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5. 3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

  Кандидат: Доника Величкова Диманова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

   Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Ситуационно моделиране на факторите и процесите при управление на кризи” ще се проведе на 16.02.2015 г. от 11,00 ч. в зала С-5 на ШУ.

  Публикувано на 16/01/2015