Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедурата за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Динко Профилов Димитров

  Процедурата за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  КандидатДинко Профилов Димитров – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Затъмнителната променлива звезда с ултракратък орбитален период BX Tri” ще се проведе на 30.09.2015 г. от 14,00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 08/08/2015