Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Дияна Георгиева Николова

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Славянски езици (Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Дияна Георгиева Николова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Лингвокултурен аспект на съвременната компютърна терминология (върху материал от руски и български език) / Лингвокультурный аспект современной компьютерной терминологии (на материале русского и болгарского языков)» ще се проведе на 17.12.2018 г. от 14,00 ч. в  зала 211, Корпус 2 на ШУ

  Публикувано на 30/11/2018