Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Данаил Димитров Петров

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Археология от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Данаил Димитров Петров – автореферат

   Рецензии:

   Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Антични пътища в Лудогорието (ІV в.пр.н.е. – VІ в. от н.е.)” ще се проведе на 28.05.2014 г. от 10,00ч. в 309 зала на Корпус 1, ШУ.

  Публикувано на 28/04/2014