Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Даниела Стоянова Стоянова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма История на педагогиката и българското образование от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Даниела Стоянова Стоянова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Инспекторатът в българското образование през периода 1878 – 1912 година” ще се проведе на 30.03.2018 г. от 12.00 ч. в зала 211 на Педагогическия факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Публикувано на 15/03/2018