Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и  научна степен „доктор“ – Дончо Христов Тилев

  Процедура за придобиване на образователната и  научна степен „доктор“ в докторска програма Организационна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Технически науки

  Кандидат: Дончо Христов Тилев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Ролевите игри – фактор за подобряване на професионалната полицейска подготовка“ ще се проведе на 30.08.2019 г. от 10,00 ч. в зала D 4 на Шуменския университет.

  Публикувано на 15/08/2019