Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Драгомир Иванов Василев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор”  в докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

  КандидатДрагомир Иванов Василев – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Оптимизиране на електромагнитната напрегнатост на радиовълните в комуникационните мрежи” ще се проведе на 24.08.2017 г. от 16,00 ч. в зала С 2, Корпус С на ШУ

  Публикувано на 09/08/2017