Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Евгения Цветанова Михова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки

  КандидатЕвгения Цветанова Михова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Управление на персонала при работа по проекти в детската градина”  ще се проведе на 12.12.2017 г. от 12:00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

   

  Публикувано на 27/11/2017