Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Емине Мустафова Пиронкова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Административна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

  Кандидат: Емине Мустафова Пиронкова – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Оптимизиране на граничния контрол в Република България” ще се проведе на 28.06.2018 г. от 13:00 ч. в зала Д4, Корпус Д на ШУ.

  Публикувано на 13/06/2018