Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Елиз Диндарова Караманлиева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт  от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1, Педагогически науки

  Кандидат: Елиз Диндарова Караманлиева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Индивидуалните особености на студентите в обучението по тенис на маса ще се проведе на 02.09.2016г. от 10.30 ч. в  зала 211, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 02/08/2016