Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Гергана Георгиева Герова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика  от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.Педагогически науки

  Кандидат:Гергана Георгиева Герова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема Метакогнициите на студентите в обучението по чужд език ще се проведе на 30.10.2018 г. от 11 часа в зала 211 на Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 15/10/2018