Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Галин Исаев Исаев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Административна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

  Кандидат: Галин Исаев Исаев- автореферат

  Рецензии: 

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Нормативни и институционални аспекти на вътрешната сигурност в Република България“ ще се проведе на 20.09.2018 г. от 14:00 ч. в зала Д4, Корпус Д на ШУ.

  Публикувано на 05/09/2018