Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Галина Василева Великова

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Германски езици (Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Галина Василева Великова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд с тема: ТЕНДЕНЦИИ В АНГЛИЙСКАТА И БЪЛГАРСКАТА ТЕРМИНОЛОГИЧНА СИСТЕМА НА ЛОГИСТИКАТА (TENDENCIES IN THE ENGLISH AND BULGARIAN TERMINOLOGICAL SYSTEM OF LOGISTICS) ще се проведе на 16.02.2018 г. от 13,00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 01/02/2018