Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Илонка Христова Стоянова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теология от професионално направление 2.4. Религия и теология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  КандидатИлонка Христова Стоянова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Църковни канони и религиозна толерантност” ще се проведе на 17.04.2015 г. от 14,00 ч. в 309 зала, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 17/03/2015