Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Иво Маринов Братанов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма  Български език (История на новобългарския книжовен език)от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки 

  Кандидат: Иво Маринов Братанов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Езикът на отец Матей Преображенски (С оглед към историята на новобългарския книжовен език)” ще се проведе на 27.06.2013 г. от 13:30 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 27/05/2013