Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Иван Георгиев Иванов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма по Руска литература (Руска литература на XX век) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Иван Георгиев Иванов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Лозунгите” на Мария Судаева (литературен и философски контекст) ще се проведе на 23.03.2018 г. от 13,30 ч. в 309 зала, Корпус 1 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  Публикувано на 08/03/2018