Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Иванка Стоянова Павлова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма Методика на обучението по български език от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Иванка Стоянова Павлова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Дисертационният труд на тема „Организация на ситуациите по български език в разновъзрастови подготвителни групи в детската градина/училище“ ще се проведе на 20.02.2019 г. от 10,00 ч. в зала 25, ДИКПО-Варна

  Публикувано на 05/02/2019