Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Иван Валентинов Иванов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма История на България от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

   Кандидат: Иван Валентинов Иванов – автореферат

   Рецензии:

   Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Христо Калфов – военен, политически и държавен деец (1883-1945 г.)” ще се проведе на 19.02.2015 г. от 14,00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 19/01/2015