Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ивелин Георгиев Иванов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат: Ивелин Георгиев Иванов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Информационни технологии за управление на процеси (модели)” ще се проведе на 18.02.2016 г. от 10.00 ч. в зала 201 на Колеж – Добрич.

  Публикувано на 18/01/2016