Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Калина Иванова Алексиева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Калина Иванова Алексиева – автореферат

  Рецензенти :

  Изготвящи становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Идеите на Александър Маджаров в контекста на съвременното обучение по математика”  ще се проведе на 28 септември 2018 г. от 14:00 ч. в зала № 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 13/09/2018