Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Красимир Брайков Брайков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Организация и управление извън сферата на материалното производство  (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

  Кандидат: Красимир Брайков Брайков – автореферат

   Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Дефицити при деца, напускащи социалните институции” ще се проведе на 20.03.2018г. от 10.00 ч. в зала 211 на Педагогическия факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Публикувано на 02/03/2018