Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Красимира Дочева Колева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“  в докторска програма Български език (Българска диалектология) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Красимира Дочева Колева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Шуменският говор“ ще се проведе на 16.03.2015 г. от 14:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 16/02/2015