Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Крум Стойчев Минев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Крум Стойчев Минев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Актуални проблеми и тенденции  на училищното физическо възпитание и спорт в Шуменски регион” ще се проведе на 08.02.2018г. от 11.00 ч. в зала 211 на Педагогическия факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Публикувано на 24/01/2018