Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Красимир Радков Станков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт  от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1.  Педагогически науки.

  Кандидат: Красимир Радков Станков – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Комплексна методика за усъвършенстване на обучението по хандбал на ученици от основна образователна степен ” ще се проведе на 02.06.2016г. от 13.00 ч. в  зала 211, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 28/04/2016