Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Красимир Георгиев Велков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Археология (Антична археология) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Красимир Георгиев Велков – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Погребален обред в Североизточна Тракия, горното и средното течение на р. Тунджа през Късната античност” ще се проведе на 19.09.2018 г. от  14:30  часа в  зала 309  на Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 04/09/2018