Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Лора  Миткова  Рашкова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Лора  Миткова  Рашкова – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Теоретични аспекти на социално-педагогическата дейност в базите от социалната система”  ще се проведе на 30.11.2018 г. от 12 часа в зала 211 на Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 15/11/2018